logo-ssv

Eigen verklaring

Het bestuur van SVW verzoekt u onderstaande vragenformulier in te vullen. Onderstaande vragen hebben betrekking op uw persoonlijke omstandigheden en uw psychische gezondheid. Dit formulier zal naar het email adres worden gestuurd welke u opgeeft. Wij verzoeken u dit dan te ondertekenen en aan de secretaris te doen toekomen. Het ingevulde en ondertekende formulier zal aan uw persoonlijke dossier worden toegevoegd. U wordt geacht dit formulier naar waarheid in te vullen. Mocht blijken dat dit niet gebeurd is of dat u relevante informatie heeft achtergehouden, kan dit gevolgen hebben voor uw lidmaatschap. Bij een of meerdere "Ja" antwoorden kunt u dit in een persoonlijk onderhoud met een bestuurslid toelichten.

 

 

Ondergetekende verklaart deze eigen verklaring naar waarheid te hebben ingevuld en verklaart tevens ermee op de hoogte te zijn dat antwoorden die in strijd met de waarheid zijn gegeven, ontzetting uit het lidmaatschap tot gevolg kunnen hebben.

Ondergetekende verklaart tevens akkoord te gaan met de verwerking van de persoonsgegevens zoals die op dit formulier door betrokkene zijn ingevuld.

 

Beveiligingscode Beveiligingscode